ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ : 1,200,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 3,890,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ : 85,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์ (อาคารพระมหาชนก)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2547
งบประมาณ : 1,000,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 2,182,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2547
งบประมาณ : 120,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 376,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2547
งบประมาณ : 350,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป้ายและรั้วโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 240,720
เพิ่มเติม..