ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางภัทรภร อุทรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2562 - ปัจจับัน