คณะผู้บริหาร

นางภัทรภร อุทรักษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา