กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุภาพร โสธนะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางผกาแก้ว รัตนวิจิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4