กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวันดี ดีทน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางพิมพ์พร ครอบครอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2